Kaupunkien aikakausi – Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja 2020-luvun kaupunkipolitiikasta

Helsingin pormestari Jan Vapaavuoren koolle kutsumassa Helsinki Symposiumissa julkaistava kirja on avaus suomalaisen kaupunkipolitiikan tulevaisuudesta.

Suomi kaupungistuu kiihtyvää vauhtia. Tarvitsemme näkyvämpää valtakunnallista keskustelua kaupunkipolitiikasta. Yhteiskunnallinen debatti kaupunkien tulevaisuudesta on ollut maassamme hyvin ohutta. Uudella julkaisullaan Helsingin kaupunki haluaa edistää kaupunkitutkimuksen leviämistä sekä osallistua tähän keskusteluun. Julkaisussa 28 kaupunkitutkijaa pohtii 2020-luvun kaupunkipolitiikkaa Suomessa.

Suomen Akatemian strategisen neuvoston rahoittamasta Dwellers in Agile Cities -tutkimushankkeesta kirjoittajiksi kutsuttiin Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan yliopistonlehtori Helena Leino ja aluetieteen yliopistonlehtori Markus Laine sekä sosiaalipolitiikan professori Liisa Häikiö.

Puheenvuoroissaan he hahmottelevat suomalaisen kaupunkipolitiikan kulmakiviksi

  • tiiviimmän ja tulevaisuuteen katsovan yhteistyön,
  • kaupunkilaiset uutta luovana voimavarana sekä
  • sosiaalisen kestävyyden.
Kaupunki mahdollistajana ja kaupunkilaiset voimavarana

Leinon mukaan kaupungistuminen ja globalisaatio asettavat kaupungeille paineita luoda aivan uusia toimintatapoja, jotka yhdistävät kaupunkien institutionaaliset resurssit, yritysten elinvoiman, ekologisen kestävyyden ja kansalaisten osaamisen ja osallistumisen. Tärkeää on kasvattaa ymmärrystä eri toimijoiden ja tarpeiden välisistä suhteista, toteuttaa kaupunkikehittämisen kokeiluja sekä edesauttaa uudenlaisten toimintamallien ja yhteistyömuotojen syntymistä.

Kaupungit, jotka mahdollistavat kokeilun ja oppimisen sekä oivaltavat kaupunkilaisten huikean potentiaalin ovat tulevaisuuden menestyjiä.

Innovaatioita syntyy yhteisen tahtotilan ja sopivien kannustimien myötä. Rytminmuutos kaupunkilaisten kaupunkiorganisaatioksi on välttämätön. Tätä ei Suomessa ole vielä täysin ymmärretty, Laine toteaa.

Kestävä kaupunkikehitys tarvitsee kaikkia

Häikiö ehdottaa, että sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen tavoitteleminen sopii hyvin suomalaisen kaupunkipolitiikan ja kaupunkien visioksi tulevaisuudesta. Suomella on edellytykset toimia globaalina suunnannäyttäjänä.

Sosiaalisesti kestävä kaupunkikehitys luo kaupunkilaisille toimintamahdollisuuksia ja tukee kestäviä toimintatapoja paikallisesti, kansallisesti ja globaalisti.

Vahvat kaupungit turvaavat riittävän toimeentulon ja arkisen hyvinvoinnin kaikille, sekä luovat ja ylläpitävät paikallisia vahvuuksia, kaupunkilaisten voimavaroja ja monimuotoisia suhteita ja verkostoja. Sosiaalinen eriytyminen uhkaa tällaista kehitystä. Kaupungit tarvitsevat uusia keinoja eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Lue julkaisu tästä:

Kaupunkien aikakausi – Kaupunkitutkijoiden puheenvuoroja 2020-luvun kaupunkipolitiikasta.

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia 2018. Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:11. Edita Prima Oy.

Lisätietoja:

Helena Leino, Markus LaineLiisa Häikiö