Konsepti: Yhteiskuntakummi-toiminta tukemaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten arkista osallisuutta

DAC-konsepti yhteiskuntakummi-toiminnasta on tarkoitettu tukemaan turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten arkista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Konsepti on osaamis- ja tarveperustainen, viranomaisille ja järjestöille suunnattu malli, jonka pohjalta voi kehittää hyviä käytäntöjä ja sovellutuksia edistämään kotoutumista. Mikä tahansa toimijataho voi viedä konseptia eteenpäin esimerkiksi toimintamalleiksi, kehittämishankkeiksi ja tätä kautta arjen käytännöiksi.

Kotoutumisen edistäminen kaipaa tarve- ja osaamisperustaista toimintamallia

DAC-hankkeen julkaisema konsepti keskittyy turvapaikanhakijoiden tai pakolaisten osallisuuden tarvelähtöiseen tukemiseen ja kaksisuuntaisen kotoutumisen edistämiseen. Sitä kautta se pyrkii tukemaan hyviä väestösuhteita sekä maahanmuuttajien osallisuuden kehittymistä uudessa yhteiskunnassa. Tulijoiden tarpeiden tunnistaminen, toimijuuden vahvistaminen ja osaamislähtöinen sosiaalinen tuki yhteiskuntaan tutustumisessa ovat yhteiskuntakummi-toiminnan keskiössä. Osallisuuden tukemisen tulee aloittaa jo vastaanottokeskusvaiheessa ja kotoutumisen edistämisen tulee olla tarve- ja osaamisperustaista sekä tukea nykyistä paremmin kaksisuuntaista kotoutumista.

Konseptin taustalla: tarve osallisuuteen

Yhteiskuntakummi-konsepti tarjoaa pohjan systemaattisen, kansallisen tason mallin luomiseksi kotoutumisen edistämiseksi. Se on sovellettavissa niin virallisten kotoutumistoimenpiteiden osaksi tukea tarvitseville maahanmuuttajille kuin kolmannen sektorin koordinoimaksi alkuvaiheen kotoutumisen ja osallisuuden kehittymisen tueksi Suomeen saapuneille turvapaikanhakijoille.

Malli painottaa väestöryhmien välisten yhteyksien vahvistamista osaamis- ja tarveperustaisesti. Kummiparit muodostetaan yhteiskuntakummina toimivan pitempään maassa olleen tai kantasuomalaisen henkilön kokemus ja tietotaito että kummitoiminnan pariin hakeutuvan maahanmuuttajan tarpeet ja osaaminen huomioiden. Näin malli tukee kaksisuuntaista kotoutumista ja molemminpuolista oppimista, antaa tulijoille konkreettista tietoa niistä asioista, jotka hänelle ovat merkityksellisiä ja edistää suomen kielen osaamista sekä kulttuuriin tutustumista.

Yhteiskuntakummi-konseptissa on hyödynnetty tutkimustietoa turvapaikanhakijoina tai pakolaisina Suomeen saapuneiden kokemuksista ja olemassa olevia kotoutumista tukevia, osallisuutta edistäviä ja osaamisperustaisia malleja. Yhteistä malleille on keskittyminen yksilön tarpeisiin ja hänen toimijuutensa ja osaamisensa vahvistamiseen, mutta tällä hetkellä mallit ovat sirpaloituneet eri toimijoiden ja kohderyhmien kesken.

Toiminta: vapaaehtoisuuteen perustuvaa, osaamista kartuttavaa ja toimijuutta tukevaa

Yhteiskuntakummi-konsepti perustuu vapaaehtoisuuteen sekä kummina toimivan että maahanmuuttajataustaisen henkilön osalta. Koulutetut vapaaehtoiset ja heidän parikseen valitut henkilöt allekirjoittavat sopimuksen, jossa he sitoutuvat toimintaan lyhyeksi määräajaksi kerrallaan. Tämän jälkeen toiminnan onnistumista ja mielekkyyttä sekä kummisuhteen jatkoa voidaan tapauskohtaisesti arvioida.

Kummitoiminnan varsinainen sisältö voi olla laajaa ja pyrkiä edistämään henkilön kotoutumista kokonaisvaltaisesti tai tarkkarajaista, jolloin se tarjoaa kokemusten vaihtoa ja arkista, konkreettista tukea esimerkiksi koulutukseen, ammattiin tai vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä. Tältä osin yhteiskuntakummi-toiminta poikkeaa perinteisestä ystävätoiminnasta.

Toiminnan perustana on yhteiskuntakummiksi ryhtyvän osaamisen ja tietotaidon kartoitus sekä tulijan tarpeiden tunnistaminen, mahdollisten arjen haasteiden paikantaminen ja osaamisen kartoittaminen. Näin parit voidaan muodostaa tasavertaisiksi, ja toiminta on molemmille osapuolille palkitsevaa ja hyödyllistä.

Konsepti edellyttää koordinoivaa tahoa, koulutettujen vapaaehtoisten joukkoa sekä konkreettista paikkaa (puhelinnumero tai osoite), jonka kautta toiminnan pariin voi hakeutua.

Yhteiskuntakummi tukee kotoutumista ja vahvistaa osallisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan

Kaksisuuntaisen kotoutumisen periaatteen mukaisesti rakennettu ja molemminpuoliseen oppimiseen perustuva yhteiskuntakummi-konsepti vahvistaa uuteen kotimaahan ja asuinpaikkaan kiinnittymistä, uuden yhteiskunnan sekä sen tapojen ymmärtämistä. Yhtä tärkeää on, että kantasuomalaisten keskuudessa tietous yhteiskunnan uusista jäsenistä kasvaa ja muodostuu luontevia kohtaamispintoja, joissa monimuotoistuvan yhteiskunnan asukkaat voivat tavata ja keskustella. Yhteiskuntakummi-toiminta tukee muita kotoutumistoimia ja edistää rakentavaa dialogia eri väestöryhmien välillä. Tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan etu.

Yhteiskuntakummi-konseptiin voit tutustua tästä.

Tekijät Eeva Puumala & Anna-Kaisa Kuusisto

Lisätietoja yhteiskuntakummi-konseptista:

Eeva Puumala 

YTT, tutkijatohtori

eeva.puumala[at]tuni.fi

p. 050 318 6758