Osahankkeet

4. Enabling City

Enabling City / Mahdollistava kaupunki -osahankkeessa selvitetään tapoja, joilla kaupungit voivat edesauttaa innovatiivisia asumisen ja työskentelyn malleja. Tavoitteenamme on kestävän kaupungistumiskehityksen edistäminen.

Asukkaiden erilaisten tarpeiden, tiedon ja käytännöllisten taitojen integroiminen ketterän kaupungin voimavaraksi sisältää paljon mahdollisuuksia ja haasteita. Niiden tunnistaminen edellyttää sellaisten prosessien tarkastelua, joissa tavoitellaan uusia yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen muotoja kaupungissa.

Osahanke keskittyy erityisesti asukkaista nouseviin aloitteisiin ja ruohonjuuritason kokeiluihin. Ne kertovat arjen tarpeista ja toiveista, joita asumisen, työn ja liikkumisen nykyiset muodot eivät ole täyttäneet.

Uusia kaupunkisuunnittelun kumppanuuksia, hybridejä asumisratkaisuja ja joustavia yhteistoiminnan muotoja tarvitaan paitsi asukkaiden tarpeiden täyttämiseksi, myös ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämmän kaupunkikehityksen mahdollistamiseksi.

Ensimmäinen vaihe: co-design

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa osahankkeessa etsitään ja kootaan kansainvälisiä esimerkkejä asumisen, työn ja liikkumisen asukaslähtöisistä ”bottom-up” innovaatioista ja kokeiluista. Osallistumme myös Helsingissä ensimmäistä kertaa elokuussa 2016 järjestettävään YIMBY (Yes In My Back Yard) festivaaliin , joka kutsuu koolle kaupunkien kehittämisestä kiinnostuneita aktivisteja ja kaupunkilaisia. Festivaalilla tutkimme co-design työpajojen kautta joustavaa yhteisöasumista ja jaetuissa työtiloissa työskentelemistä. Tämän lisäksi osallistumme Tampereen design- ja arkkitehtuuriviikolle joustavan asumisen muotoja pohtivalla työpajalla.
Hyödynnämme erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä dialogin luomisessa toimijaryhmien välillä. Sidosryhmiimme kuuluu asumisen ja työskentelyn innovatiivisen kehittämisen suomalaisia avaintoimijoita, mm. Skanska, Setlementtiasunnot, Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli, Mushrooming ry, Ryhmärakennuttajat ry, kaupunkeja organisaatioineen, ympäristöministeriö sekä ruohonjuuritason kaupunkiaktivisteja kuten Hukkatila ry. Keskeisimpiä hankkeemme osallistujia ovat tietysti asukkaat ja taloyhtiöt. Näiden sidosryhmien kanssa suunnittelemme myös hankkeen toisen vaiheen konkreettiset tutkimuskohteet.

Toinen vaihe: co-creation

Tutkimuksen toisessa vaiheessa (co-creation) osahanke osallistuu uusiin ruohonjuuritason asumisen, työn ja liikkumisen sekä yhteistoiminnan ja -kehittämisen kokeiluihin. Paneudumme erityisesti tapauksiin, jotka edustavat

  • digitaalisia palvelualustoja ja uusia yhteistoiminnan muotoja (Mushrooming, Hukkatila ry)
  • täydennysrakentamisalueita ja -kohteita Tampereella (Härmälänranta, Hervanta), Helsingissä (Kalasatama, Kruununvuorenranta), Espoossa (Kera) ja Seinäjoella (Pruukinranta)

Toimintatutkimuksen keinoin edesautamme yhteiskehittämistä ja toimimme niin innovaatioiden välittäjinä kuin eri toimijaryhmien ja verkostojen voimavarojen rakentajina eri tapauksissa esiin nousevien tarpeiden mukaisesti. Kaupunkikehittämiseen liittyy hyvin monenlaisia, keskenään ristiriitaisiakin tavoitteita ja intressejä.  Erilaisten toimijaryhmien keskinäiset riippuvuudet ja uudenlaiset yhteenliittymät kannustavat etsimään luottamusta synnyttäviä yhteistyömuotoja. Etsimme erityisesti tekijöitä, jotka mahdollistavat arkielämästä nousevien kokeilujen kasvamisen ja leviämisen.

Hyödynnämme tutkimuksen aineistona muun muassa asukashaastatteluja, osallistuvaa havainnointia, virallisia suunnitteludokumentteja ja fokusryhmäkeskusteluja. Politiikka-analyysin yhdistäminen toimintatutkimukselliseen otteeseen ja tosielämän kokeiluihin voi tuottaa uudenlaista tietoa: sekä teoreettisia että käytännöllisiä avauksia kaupunkikehittämisen kentällä. Uudet virtuaaliset ja fyysiset kaupunkikehittämisen alustat voivat muuttaa asukkaiden, kuntien, rakennusliikkeiden ja palveluntarjoajien välisiä suhteita ja yhteistoimintaa. Tutkimuksen tuloksia reflektoidaan yhteistyössä näiden eri toimijoiden kanssa, ja tapauskohteissa saatuja tuloksia pyritään siirtämään myös laajemmin erilaisiin kaupunkikonteksteihin soveltuviksi käytännöiksi, malleiksi ja liiketoimintamahdollisuuksiksi.

Osahankkeen johtaja

Markus Laine, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

shutterstock_412551373

shutterstock_131302862