Osahankkeet

5. Innovative Design

Innovative Design -osahankkeessa tutkimuksen kohteena ovat ketterät ja joustavat, tämän päivän asumistarpeisiin mukautumiskykyiset asumisen kokonaisratkaisut.

Ketterällä kokonaisratkaisulla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että mukautumiskykyisten tilaratkaisujen ohella huomiota kiinnitetään myös niihin tilaratkaisuihin liittyviin hallinnollisiin ja organisatorisiin seikkoihin, jotka tuottavat ja ylläpitävät mukautumiskykyä.

Tätä peruslähtökohtaa selventämään Innovative design -osahankkeessa on otettu käyttöön käsite frame. Ketterän framen (kokonaisratkaisun) nähdään muodostuvan tilasta (space) ja siihen liittyvästä toimintaympäristöstä (setting).

Frame-näkökulmaa kehittäen ja hyödyntäen osaprojektissa tutkitaan sekä myöhemmin muodostetaan ja testataan erilaisia ketteriä kokonaisvaltaisia asumisratkaisuja.

Ensimmäinen vaihe (co-design)

DAC-hankkeen ensimmäisessä co-design-vaiheessa haastatellaan hankkeen sidosryhmiä sekä tehdään tapaustutkimus, jossa kartoitetaan 12-20 aiheen kannalta mielenkiintoista uutta eurooppalaista hanketta.

Kartoituksessa kiinnitetään huomiota erityisesti näihin teemoihin: asukasosallistuminen ja digitalisaation hyödyntäminen siinä, jaettujen tilojen ratkaisut, joustavuutta tuottavat tilaratkaisut ja -konseptit sekä (moni)kulttuuristen muuttujien huomioiminen.

Tapaustutkimuksen tuloksia hyödynnetään DAC-hankkeen toisessa vaiheessa.

Toinen vaihe (co-creation)

Ensimmäisen vaiheen tapaustutkimuksen tuloksia hyödynnetään co-creation-vaiheessa, jossa suunnittelututkimuksen keinoin muodostetaan ja testataan ketteriä frameja. Tässä vaiheessa luonnostellaan aluksi useita frame-konsepteja, joita hankkeen sidosryhmiä hyödyntäen kehitetään tarkemmiksi frame-malleiksi. Näitä malleja tarkennetaan 3-6 sovellukseksi, todelliseen rakentamispaikkaan sovitetuksi testikohteeksi. Testikohteista yksi, Tampereen Hervantaan rakennettava vanhusten asuinkortteli, on Social diversity -osahankkeen kanssa yhteinen tapauskohde. Muut testikohteet tarkennetaan hankkeen aikana.

Osahankkeen johtaja

Markku Hedman, Tampereen teknillinen yliopisto

shutterstock_365175329

shutterstock_281304092