Osahankkeet

6. Roadmap to Agile Cities

Ketterän kaupungin tiekartta

Yhteistyökumppaninamme toimivat kaupungit, sekä tutkimamme esimerkkitapaukset havainnollistavat ketterien kaupunkien edellyttämiä käytäntöjä, vuorovaikutussuhteita ja dynamiikkaa. Tutkimushankkeen lopputulos on taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kaupungistumisen tiekartta. Tiekartta auttaa ymmärtämään miten kaupunkilaisten väliaikaiset tarpeet ja odottamattomat yhteiskunnalliset muutokset sekä megatrendit muuntuvat ketteriksi toimintamalleiksi ja yhteistoiminnan muodoiksi.

Keskeisimmät tavoitteet tiekartan laatimisessa ovat:

1) kasvattaa ymmärrystä uudenlaisten asumisen, rakentamisen, työssäkäymisen sekä elämisen tarpeiden keskinäisriippuvaisuudesta
2) erilaisten kaupunkikehittämisen kokeilujen esiintuominen ja edistäminen
3) uudenlaisten toimintamallien ja yhteistyömuotojen edesauttaminen asukkaiden, yritysten, viranhaltijoiden ja kaupunkikehittäjien välillä

Tiekartassa yhdistyvät ratkaisujen muunneltavuus sekä mukautuvuus. Tavoittelemme tuloksia, joita voi käyttää kaikkialla suomalaisissa asumisen ja elämisen kehittämiskohteissa.

Tiekarttaa kootessamme keskitymme käytännönläheisiin ja käytännön tarpeista nouseviin tapauksiin, joissa tietoisesti pyritään löytämään notkeampia ja joustavampia yhteistoiminnan ratkaisuja.

Noudatamme tulosten kokoamisessa yhteissuunnittelun (co-desing) ja yhdessä luomisen (co-creation) vaiheita muiden osahankkeiden tavoin. Tiekartta sisältää kaupunkikehittämisen liiketoimintamalleja, ketterän kaupungin politiikkasuosituksia, innovatiivisia yhteissuunnitteluun ja joukkoistamiseen perustuvia sovelluksia, yhteisöllisiä oppimisprosesseja, ruohonjuuritason kaupunkikehittämistoimintaa tukevia ratkaisuja sekä joustavien fyysisten tilaratkaisujen tuottamista.

Ketterän kaupungin tiekartta tavoittelee kiertotalouden, resurssiviisauden ja sosiaalisesti kestävän kaupunkikehityksen suomalaisia ratkaisuja. Yhteiskäyttöautot, taloyhtiöiden yhteistoimintatilat, sosiaaliset palvelumallit ovat kaikki kehittämisen kohteena hankkeessamme.

Monitieteinen konsortiomme yhdistää fyysisten ja teknisten kaupunkikehityshankkeiden tutkimista (osahankkeet 1, 3 ja 5) sekä sosiaalisten tarpeiden, yhteistyöverkostojen ja poliittisen sekä hallinnollisen päätöksenteon toimintatutkimusta (osahankkeet 2 ja 4). Kaikkia asiantuntemuksen osa-alueita tarvitaan yhteiskuntamme kaupungistumisen esteiden ja ajureiden ymmärtämiseen. Tieteidenvälisyydellä hankkeemme syventää ymmärrystä käytännöistä, joilla kaupungistumista voidaan ohjata houkuttelevampaan ja kaupunkilaisia palvelevaan suuntaan. Työstämme tiekarttaa yhteistyössä osahankkeiden, sidosryhmäkumppaneiden ja muiden kiinnostuneiden kaupunkilaisten kanssa. Teoreettisesti tavoitteemme on tarkastella sosio-teknisten muutosten dynamiikkaa erityisesti kaupungistumisen hallinnollisten ja poliittisten prosessien analyysin näkökulmasta.

Osahankkeen johtaja

Helena Leino, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu

shutterstock_412551373    shutterstock_289331288    shutterstock_415394545