Osahankkeet

3. Robust Solutions

Robust Solutions / Kestävät Ratkaisut -osahankkeessa tarkastellaan kestävän kaupungistumiskehityksen edesauttamista selvittämällä erilaisten uusien ratkaisujen käyttöönottoa ja niiden toimintaa asukkaiden arkielämässä.

Kestävän kaupunkikehityksen edistäminen keskittyy usein erilaisiin teknisiin ratkaisuihin ja järjestelmiin. Vähemmälle huomiolle monesti jää se, miten asukkaat näitä ratkaisuja käyttävät, miten ne otetaan vastaan ja miten ne sovittuvat olemassa oleviin järjestelmiin. Resurssitehokkaiden ratkaisujen edistämisessä yksittäisten asukkaiden toiminnan, valintojen ja vaikutusten huomioiminen voi jäädä taka-alalle, vaikka niillä on keskeinen vaikutus näiden ratkaisujen ja teknologioiden mahdollisuuksiin levitä ja yleistyä. Liiallinen keskittyminen teknisiin ratkaisuihin voi päinvastoin jopa edesauttaa tiettyjen asukasryhmien jäämistä niiden ulkopuolelle.

Tämä osahanke tarkastelee niitä odotuksia ja vaatimuksia, joita ekologisesti ja sosiaalisesti kestävät tekniset järjestelmät ja ratkaisut asettavat asukkaille ja miten ihmisten jokapäiväisen toiminnan huomioiminen näitä ratkaisuja suunniteltaessa voisi edesauttaa niiden edelleenkehittämistä ja käyttöönottoa. Osahanke tarkasteleekin kriittisesti uusien järjestelmien todellisia potentiaaleja pyrittäessä kestävään järjestelmämuutokseen.

Hankkeessa paneudutaan kahteen esimerkkitapaukseen:

  • Energiatehokkuuden parantamiseen asuntokohtaisten virtausmittauslaitteiden avulla
  • Joustavan kaupunkiliikkumisen mahdollistumiseen yhteiskäyttöautojen avulla

Ensimmäinen vaihe (co-design)

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitamme yhdessä Future City -osahankkeen ja ICLEI-verkoston kanssa esimerkkitapauksiamme vastaavia kokeiluja ja käytäntöjä eurooppalaisessa mittakaavassa. Ensimmäinen tapauksemme – asuntokohtainen virtausmittaus – on esimerkki siitä, miten erilaisten asukkaiden moninaiset tavat käyttää, ottaa haltuun ja sopeutua erilaisiin uusiin teknologioihin on kriittisen tärkeää sille, miten kestävä kaupunkikehitys etenee tai miten esimerkiksi erilaiset älykaupunki-konseptit menestyvät. Yhdessä yhteistyökumppanimme HELENin ja virtausmittauspalveluja tuottavan Vercon Oy:n kanssa yhdistämme energiankäyttödataa haastatteluaineistoihin tekniikoiden kehittäjien ja erilaisten käyttäjäryhmien, kuten asukkaiden, taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden parissa, sekä seuraamme erilaisia mittarointikäytäntöjä toimintatutkimuksen menetelmin.

Vertaamalla teknisesti edistyneiden ja kunnianhimoisten uusien asuinalueiden, rakennusten ja asukkaiden käytäntöjä erilaisiin muihin käyttäjäryhmiin ja vanhempaan rakennuskantaan, pystymme osoittamaan niitä keskinäisriippuvuuksia ja tekijöitä, jotka vaikuttavat kestävien järjestelmien menestymiseen erilaisissa konteksteissa.

Toinen esimerkkitapauksemme on liikkumisen ja liikenteen avuksi kehitetyt alustat ja palvelut. Tarkastelemme sitä, miten nämä palvelut kohtaavat asukkaiden tarpeet ja toimintakäytännöt ja erityisesti siihen, millaisia esteitä tai potentiaaleja näiden edistämiseen sisältyy. Keskitymme erilaisten käyttäjäryhmien toimintaan ja keräämme haastatteluaineistoa näiden palveluiden tuottajilta ja käyttäjiltä yhdessä yhteistyökumppanimme 24Rent Oy:n kanssa, joka on ollut järjestämässä yhteiskäyttöautopalveluja mm. yhteistyökumppaniemme VVO:n ja Skanskan kanssa.

Toinen vaihe (co-creation)

Yhdistämme ensimmäisessä vaiheessa yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa saatuja kokemuksia ja näkemyksiä kehittääksemme käytännön ratkaisuja ja työkaluja kestävää muutosta edistävien palvelujen tarjoajille ja taloyhtiöille. Samalla kehitämme edelleen kestävään sosio-tekniseen muutokseen liittyvää käsitteellistä keskustelua. Keskeisessä asemassa osahankkeen kakkosvaiheessa on erilaisten ratkaisujen ottaminen käyttöön niin, että kaikki osapuolet ja käyttäjäryhmät ovat mukana. Tämä pätee niin uudisrakentamisessa ja kaupunkisuunnittelussa, kuin olemassa olevassa rakennuskannassa, asunnoissa ja asuinalueilla. Testaamalla ja kokeilemalla työkaluja ja teoreettista kehystystämme saavutamme sekä käytännöllisiä ratkaisuja, että edistämme niihin liittyvää käsitteellistä keskustelua.

Tuotamme uusia näkemyksiä siihen, miten asukkaiden moninaisuus ja taloyhtiöiden toiminta saataisiin valjastettua osaksi kestävien ratkaisujen käyttöönottoa.

Erityishuomiota kiinnitetään siihen, miten riskit tiettyjen asukasryhmien, kuten vanhemman väestön tai maahanmuuttajien jäämisestä kestävien ratkaisujen ulkopuolelle voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti ehkäistä. Näkemyksemme mukaan taloyhtiöt ovat keskeisiä välittäjiä teknologioiden, palveluntarjoajien ja asukkaiden välillä. Kehittämiämme työkaluja ja teoreettista kehystystä testataan ja hyödynnetään erilaisissa ympäristöissä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Lupaavimpia tuloksia syötetään ICLEIn verkostojen kautta kansainvälisen keskusteluun asukkaiden merkityksestä kestävän kaupunkikehittämisen ajureina, sekä käytännön sovelluksina erilaisiin muihin kaupunkiympäristöihin, joissa työkaluja voidaan edelleen hyödyntää ja kehittää soveltuviksi paikallisiin olosuhteisiin.

Osahanke edesauttaa asukkaiden moninaisen toiminnan vaikutusten ymmärtämistä pyrkimyksissä kohti kestävämpää urbanisaatiota. Tuotamme sekä konkreettisia ja käytännöllisiä että metodologisia työkaluja, jotka edistävät kestäviä asumis-, liikkumis- ja rakentamisratkaisuja.

Osahankkeen johtaja

Mikael Hildén, Suomen ympäristökeskus