Osahankkeet

2. Social Diversity

Social Diversity / Sosiaalinen monimuotoisuus -osahankkeessa tutkitaan kaupunkia haavoittuvien asukasryhmien näkökulmasta ja heidän arkipäiväisten tarpeiden huomioonottamista kaupunkien hallinnassa.

Tarkastelemme erilaisten haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien asumiseen ja elämiseen liittyviä innovatiivisia ratkaisuja. Osahankkeen kohderyhmiä ovat muun muassa maahanmuuttajanuoret, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret sekä hoivan tarpeessa olevat vanhukset.

Kehitämme uusia asumiseen ja palveluihin liittyviä käytäntöjä, jotka auttavat tunnistamaan ja täyttämään haavoittuvassa asemassa olevien asukkaiden tarpeita.

Näiden ryhmien asumiseen ja elämiseen liittyy epävarmuutta ja väliaikaisuutta, joka vaikeuttaa heidän hyvinvointiinsa ja osallisuuteensa liittyvien tarpeiden tunnistamista ja huomioimista yhteiskunnassa ja hyvinvointijärjestelmissä. Sovellamme toimintatutkimuksellisia ja osallistuvia menetelmiä.

Ensimmäinen vaihe (co-design)

Ensimmäisessä vaiheessa tutustumme kansainvälisiin esimerkkeihin eurooppalaisten yhteistyökumppaneidemme avulla. Kartoitamme monimutkaisia kaupunkien sosiaaliseen, poliittiseen ja fyysiseen ympäristöön kietoutuvia tarpeita ja luomme keinoja, joiden avulla kaupunkeja voidaan kehittää sosiaalisesti kestävästi. Peilaamme kansainvälisiä esimerkkejä suomalaisissa kaupungeissa toteutettuihin asumisen ja palveluiden innovaatioihin. Tutkimus kohdistuu asunnon vuokraamista helpottavien välivuokramarkkinoiden luomiseen ja ikäystävällisen asuinalueen suunnitteluun (työskentelemme yhteistyössä osahankkeiden SP 4 ja SP 5 kanssa).

Näissä esimerkkitapauksissa kartoitamme haavoittuvassa asemassa olevien kaupunkilaisten asumiseen ja palveluihin liittyviä tarpeita, toiveita ja ongelmia. Välivuokramarkkinoiden toteuttamisesta haastattelemme maahanmuuttajia ja niiden toteuttamiseen osallistuvia käytännön toimijoita. Ikäystävällisen asuinalueen suunnittelussa seuraamme suunnitteluprosessia ja kehitämme valokuvausmenetelmää. Vanhukset ja nuoret kuvaavat sosiaalista ja fyysistä saavutettavuutta tai sen puutetta omassa elinympäristössään. Kuvien avulla saamme tietoa heidän jokapäiväisistä arkisista kokemuksistaan. Käytämme kuvia työpajoissa, joissa keskustelemme myös muiden asukkaiden kanssa alueen ikäystävällisyydestä ja suunnittelusta sekä asukkaiden asumiseen ja palveluihin liittyvistä tarpeista.

Toinen vaihe (co-creation)

Testaamme käytännöllisiä kokeiluja ja ratkaisuja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Välivuokrausmallissa teemme yhteistyötä erityisesti Tampereen kaupungin kanssa. Uuden mallin saavutettavuuden parantamiseksi julkaisemme MunNet-mobiilisovelluksen, joka on suunnattu nuorille ja joka visualisoi polkuja palveluiden ja sosiaalisen tuen piiriin. Sovelluksen kehittämiseksi avaamme kaikille avoimen suunnittelukilpailun. Tavoitteena on suunnitella sovellusta yhdessä maahanmuuttajanuorten, palveluntuottajien ja tutkijoiden kanssa. Ikäystävällisen asuinalueen suunnittelussa osallistumme Tampereen vanhuspalveluyhdistyksen uudenlaisen palvelukorttelin sosiaalisen ja fyysisen ympäristön ideointiin. Pyrimme hyödyntämään vanhusten ja nuorten asumis- ja palveluratkaisuista saatua käytännön tietoa peilaamalla niitä toisiinsa. Tavoitteena on tunnistaa ja luoda laajasti sovellettavia käytäntöjä erilaisten haavoittuvien asukasryhmien tarpeisiin.

Luomme näiden kokeilujen ja teoreettisen työskentelyn myötä uudenlaisen asukkaiden tarpeita tunnistavan ja hyödyntävän sekä heidän hyvinvointia ja osallisuutta vahvistavan kaupunkisuunnittelun menetelmän.

Tarveperusteista kaupunkisuunnittelua voidaan soveltaa laajasti eri alojen politiikka- ja suunnittelukäytännöissä. DAC-konsortiolle tarjoamme yksityiskohtaista tietoa sosiaalisesta ja kulttuurisesta monimuotoisuudesta kaupungeissa, sekä tarpeesta integroida asuminen ja palvelut sosiaalisesti kestäväksi ja moninaisuutta ylläpitäväksi kokonaisuudeksi.

Osahankkeen johtaja

Liisa Häikiö, Tampereen yliopisto, Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

shutterstock_339032462 shutterstock_336565265 shutterstock_281304092